Financieel

Inleiding

Het jaar 2014 kent twee belangrijke financiële thema's. Q-Park heeft operationeel een zeer stabiele prestatie gerealiseerd, resulterend in een operationeel resultaat (voor afschrijvingen) van EUR 184,7 miljoen. Dit resultaat is in lijn met het voorgaande jaar en ligt boven de voor 2014 afgegeven verwachtingen.

Echter, de naar beneden bijgestelde economische inflatie- en inkomensgroeiverwachtingen hebben geleid tot een significante neerwaartse bijstelling van de in het ondernemingsplan begrepen kasstroomprognoses. Deze bijstelling heeft een groot effect op de waardering van de in de balans opgenomen goodwill en vastgoedbeleggingen, resulterend in een indirect resultaat voor belastingen van EUR -332,7 miljoen.

Stabiele operationele prestatie

De omzet ad EUR 768,8 miljoen is gestegen met ruim 3% ten opzichte van 2013. De toegenomen kosten in verband met operationele en financiële lease, met name een gevolg van de aanvullende leasekosten uit hoofde van de in 2013 en 2014 afgeronde sale-and-leaseback transacties, hebben geresulteerd in een toename van de kosten vastgoedbeleggingen in verband met financiële en operationele lease van ruim EUR 19 miljoen. Per saldo betekent dit dat het operationeel resultaat voor afschrijvingen EUR 184,7 miljoen bedraagt. Dit resultaat is in lijn met voorgaand jaar (EUR 185,2 miljoen) en ligt boven de voor 2014 afgegeven verwachtingen.

De met dit resultaat samenhangende kasstroom uit operationele resultaten bedraagt EUR 89,9 miljoen, ruim EUR 12 miljoen boven de operationele kasstroom in 2013, welke verbetering met name samenhangt met de lagere rentekosten als gevolg van de lagere bankschulden en de renteontwikkelingen in 2014.

Goodwill impairment

De bijgestelde inflatie- en inkomensgroeiverwachtingen hebben een grote invloed gehad op de in het ondernemingsplan begrepen kasstroomprognoses. Aanvullend zijn enerzijds de verwachtingen omtrent de resultaten op control fees bijgesteld, rekening houdend met de (juridische) ontwikkelingen op dat vlak in Noord-Europa en anderzijds de verwachtingen op resultaten uit nieuw te acquireren contracten. Deze laatste bijstelling houdt vooral verband met de keuze van Q-Park om niet deel te nemen aan de 'prijs concurrentie', omdat deze in onze ogen te vaak leidt tot onvoldoende rendement en teveel risico. Daarnaast hebben we ook moeten concluderen dat er simpelweg minder nieuwe contracten in de markt aanwezig zijn.

De kasstromen zijn dan ook neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de in 2013 gehanteerde prognoses, resulterend in lagere uitkomsten van de goodwill impairment calculaties. Per saldo bedraagt de goodwill impairment in 2014 EUR -133,1 miljoen. Na impairment bedraagt de boekwaarde van de goodwill EUR 84,6 miljoen, waarvan EUR 56,8 miljoen betrekking heeft op Regio Noord. In de boekwaarde is een bedrag van EUR 27,8 miljoen begrepen aan beschermde goodwill.

Afwaardering vastgoed

De marktwaarde van de vastgoedbeleggingen, waarbij inbegrepen de juridische eigendommen, de concessies, de erfpachtconstructies en leases, wordt jaarlijks door DTZ bepaald. Belangrijke elementen in dit waarderingsproces zijn de door DTZ bepaalde parameters waaronder disconteringsvoet en aanvangsrendement enerzijds, en de kasstroomprognoses anderzijds. De bijstelling van de kasstroomprognoses waaraan eerder is gerefereerd, heeft derhalve grote invloed op de waardering van de vastgoedbeleggingen. De belangrijkste DTZ parameters laten per belegging een ander beeld zien. Over de hele portfolio is de disconteringsvoet iets gedaald en het aanvangsrendement iets gestegen. Per saldo heeft dit geleid tot een herwaardering van de vastgoedbeleggingen met EUR -161,2 miljoen, ruim 5% ten opzichte van de (netto) marktwaarde op 31 december 2013.

Fiscaliteit

Algemeen

Door de aanwezigheid in een tiental landen heeft Q-Park te maken met veel verschillende belastingen en heffingen. Q-Park streeft en beoogt haar fiscale zaken dusdanig te organiseren dat deze vanuit fiscaal perspectief optimaal zijn voor Q-Park, met in achtneming van wat fiscaal is toegestaan op basis van wetgeving en jurisprudentie.

Q-Park voldoet aan de fiscale wet- en regelgeving. Desondanks is het mogelijk dat de Belastingdienst(en) een andere mening is/zijn toegedaan. Dit kan leiden tot een verhoogd fiscaal risico.

Winstbelastingen

De winstbelasting over het totaal resultaat van 2014 bedroeg EUR 7,6 miljoen (bate) tegenover een winstbelasting van EUR 61,4 miljoen (bate) voor 2013. In de 2014 winstbelasting is een last opgenomen van EUR -42,9 miljoen voor het directe resultaat (2013: EUR -19,8 miljoen), een bate van EUR 55,4 miljoen voor het indirecte resultaat (2013: EUR 88,8 miljoen) en een last van EUR -4,9 miljoen dat direct ten laste van het eigen vermogen is gebracht (2013: EUR -7,6 miljoen).

De effectieve belastingdruk over het directe resultaat voor 2014 bedraagt 46,3% en is daarmee hoger dan de effectieve belastingdruk van 2013 (23,7%), ondanks een verdere verlaging van de statutaire-winstbelastingtarieven in een aantal jurisdicties. De hogere effectieve belastingdruk wordt met name veroorzaakt door een lagere notionele interestaftrek in België en een gewijzigde inschatting van niet-aftrekbare rentelasten in een aantal jurisdicties van de groep. De gewijzigde inschattingen zijn met name gebaseerd op de aangescherpte fiscale wetgeving inzake aftrekbaarheid van deze rentelasten in diverse jurisdicties.

In 2014, ten opzichte van 2013, heeft Q-Park in een viertal landen te maken gehad met een verdere verlaging van de statutaire belastingtarieven voor de vennootschapsbelasting. Deze verlaging zal zich voor twee landen nog voortzetten tot en met 2015. Daarentegen wordt in een groot aantal landen de grondslag verhoogd door aftrekbeperkende maatregelen, met name gericht op de interne doorbelasting van interestlasten.

Transfer Pricing

Mede door een wereldwijde, breed gedragen verdere focus op de zakelijkheid van gehanteerde verrekenprijzen, aangescherpte nationale antimisbruikbepalingen en door de verdere ontwikkelingen op het gebied van gebruikmaking van de verschillen in belastingsystemen, beter bekend als Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) wordt ook het door Q-Park gehanteerde Transfer Pricing (TP)-beleid door de Belastingdiensten beproefd. Met de wijzigingen in 2012 en 2013 is Q-Park van mening dat haar huidige TP-beleid voldoet aan nationale en internationale wet- en regelgeving.

Treasury

Q-Park Financial Services NV (QFS), de interne bank van Q-Park, coordineert onze financieringsstrategie en de internationale geldstromen. QFS is tevens verantwoordelijk voor het managen van al onze interestdragende middelen en verplichtingen, en de uitvoering van buitenlandse valuta transacties. QFS houdt kantoor te Maasmechelen, België.