Verslag raad van bestuur

Economische ontwikkelingen

De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat van Q-Park heeft een relatie met de ontwikkeling van het BBP. In 2014 steeg het BBP in de Eurozone met 0,9 procent en in de gehele Europese Unie met 1,4 procent (bron Eurostat). Het zijn tekenen van voorzichtig herstel van de Europese economie. De ECB voorspelt een gemiddelde groei van het BBP van 1,6 procent in de Europese Unie in 2015.

Het consumentenvertrouwen bleef negatief, maar vertoonde voor het eerst sinds jaren een stijgende lijn. De bestedingen namen licht toe, maar de consument blijft voorzichtig. Het aandeel onlineverkopen vertoont een aanhoudende sterke groei. In de Europese Unie namen de onlineverkopen gemiddeld met 15 procent toe.

De inflatie in de eurozone blijft met 1 procent laag en is daarmee ver verwijderd van het door de ECB nagestreefde peil van circa 2 procent. De ECB noemt als voornaamste oorzaken de scherpe daling van de olieprijs, lage prijzen voor voedingsmiddelen en geringe economische groei. De situatie zal verbeteren, nu de meeste landen en bedrijven in de eurozone hun begroting op orde beginnen te krijgen en de bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid aantrekt. De vraag is wel in hoeverre het ruime monetaire beleid van de ECB (QE programma waarbij staatsobligaties worden opgekocht ter waarde van EUR 1.100 miljard) hierbij als extra aanjager van de economische groei gaat fungeren.

De rente op staatsobligaties is ongekend laag, sommige banken rekenen zelfs een negatief rentetarief. Dit heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van de beleggingscategorie vastgoed die vergeleken met vastrentende waarden een hoger rendement oplevert.

Ontwikkelingen parkeermarkt

Parkeeromzetgroei

De 28 EU-landen beschikken samen over 440,0 miljoen parkeerplaatsen, zowel op straat als in gebouwde parkeerfaciliteiten. Daarvan zijn er, volgens het EPA-rapport Scope of Parking in Europe, 20 miljoen gereguleerd in de Q-Park landen. Q-Park heeft hierin een marktaandeel van 4,2 procent met 836.473 parkeerplekken. De totale parkeeromzet in alle landen van de Europese Unie is geschat op ruim EUR 29 miljard (Bron EPA).

Q-Park concentreert zich op de grotere steden. Deze steden trekken meer publiek en private partijen kunnen hogere tarieven vragen.

Groei aantal personenauto's

De registraties van personenauto's groeiden dit jaar weer voor het eerst sinds 2007. In heel 2014 werden iets meer dan 12,5 miljoen nieuwe auto's geregistreerd, een stijging van 5,7 procent. Alleen in de Q-Park landen Nederland en België daalden de autoverkopen.

Het Verenigd Koninkrijk groeide met 9,3 procent. Duitsland groeide met bijna 3 procent. De Franse markt is stabiel te noemen met 0,3 procent groei.

Concurrentie en schaalgrootte

Schaalgrootte wordt steeds belangrijker in de parkeermarkt, zowel op landelijk als lokaal niveau. Klanten verwachten meer technologiegedreven diensten zoals mobiel betalen, online reserveren en 24/7 ondersteuning. Grotere partijen kunnen dergelijke diensten eerder en efficiënter aanbieden omdat zij de investeringen ervoor kunnen spreiden over meerdere locaties.

Een groter lokaal marktaandeel wint eveneens aan belang. Dit maakt het mogelijk om een optimaal prijsbeleid te voeren en personeel efficiënter in te zetten. Bovendien biedt het kansen om samenwerkingen te versterken met dienstverleners zoals Yellowbrick, die mobiele reserverings- of betaaldiensten aanbieden op de parkeermarkt.

Q-Park heeft enkele grote concurrenten in de Europese parkeermarkt die ook op internationale schaal opereren. We zien bij deze partijen uiteenlopende strategische verschuivingen die de druk vergroten op onze omzet en kasstroom, maar ook de juistheid van onze gekozen richting tonen – die van klantoriëntatie en kwaliteit.

Ontwikkelingen bij Q-Park

Financieel

Q-Park heeft 2014 afgesloten met goede perspectieven voor het komende jaar. De omzet steeg van EUR 742,2 in 2013 naar EUR 768,8 in 2014. Het operationele resultaat voor afschrijvingen is EUR 184,7 miljoen (2013: EUR 185,2). Het directe resultaat na belastingen komt uit op EUR 49,7 miljoen (2013: EUR 63,8 miljoen).

Het indirecte resultaat na belastingen is uitgekomen op EUR -277,4 miljoen (2013: EUR -210,3 miljoen) als gevolg van een hernieuwde afwaardering van de vastgoedbeleggingen en een impairment van goodwill. Het nettoresultaat bedroeg EUR -227,7 miljoen (2013: EUR -146,5 miljoen).

Het BBP in de Europese Unie steeg met gemiddeld 1,4 procent. We relateren vanaf dit boekjaar de groei van Q-Park aan dit kengetal. De omzet uit parkeergelden groeide met 4,7 procent.

Ons indirecte resultaat wordt grotendeels bepaald door toekomstige kasstromen uit vastgoed. Gebaseerd op het huidige economische klimaat, hebben wij onze groeiverwachting voor de komende jaren bijgesteld. Dit heeft bij de jaarlijkse waardering van onze vastgoed­portfolio (uitgevoerd door DTZ), geleid tot een aanzienlijk lagere waardering. Bovendien heeft de bijgestelde groeiverwachting geleid tot een afschrijving op de goodwill. Dit heeft ook te maken met een daling van de omzet uit de handhavingsactiviteiten in de Noord-Europese landen.

Toch heeft Q-Park een goede uitgangspositie. Dit heeft vooral te maken met de locaties waar Q-Park is gevestigd en het grote aandeel kwaliteitsvastgoed in de portfolio. De aantrekkingskracht van winkelgebieden is een van de belangrijkste factoren die de omzet uit onze parkeeractiviteiten bepalen. Behalve in Groot-Brittannië en Noorwegen stagneren de omzetten in retail, met uitzondering van de onlineverkopen, die juist een stevige groei laten zien.

Voor en na, entree parkeerfaciliteit Hart van zuid, winkelgebied Zuid te Rotterdam

Het stimuleren van binnenlandse bestedingen is een opgave voor alle Europese regeringen. Helaas blijft de groei, die wordt aangejaagd door consumentenbestedingen, op een laag niveau voor de komende jaren. Dit betekent dat Q-Park resultaatsverbetering op de kortere termijn op eigen kracht zal moeten realiseren.

Strategie

Q-Park heeft de kansen in de markt geanalyseerd om de bestaande portfolio te optimaliseren en waar mogelijk schaalvoordelen te benutten. De resultaten van deze analyses en daarbij passende strategische richtlijnen zijn verwerkt in het Q-Park Ondernemingsplan. Onze strategie voor de komende jaren is tevens gebaseerd op een aantal megatrends die van invloed zijn op de toekomst van de parkeermarkt. Denk hierbij aan digitalisering, verstedelijking, winkelbeleving, duurzaamheidsontwikkelingen en de ontwikkelingen in autogebruik.

Waardecreatie

Q-Park streeft ernaar meer waarde te ontwikkelen voor haar aandeelhouders. Om dit te bereiken, is het vergroten van vrije kasstromen uit de bestaande portfolio de centrale opdracht aan het management. Nieuwe contracten zullen worden beoordeeld op basis van portfoliomanagement en moeten voldoen aan strenge rendementseisen. Een intern investeringscomité beoordeelt alle investeringsaanvragen voordat ze met een advies worden voorgelegd aan de raad van bestuur. Vanuit klantperspectief blijft het doel om de parkerende klant nog beter van dienst te zijn.

Resultaten vastgoed

Desinvesteringsprogramma

Om onze schuldratio te verbeteren is de afgelopen jaren een desinvesteringsprogramma ingezet. In 2014 zijn de laatste transacties van dit programma afgerond. In Noorwegen gebeurde dat voor onze parkeerfaciliteit Bankplassen in Oslo, via een sale-and-leaseback transactie. In Nederland en Finland zijn drie faciliteiten verkocht. Met de grootste daarvan, Mahler te Amsterdam, is het desinvesteringsprogramma, zoals afgesproken met de aandeelhouders, afgerond. In 2014 telden deze transacties op tot EUR 189,3 miljoen. Ten opzichte van de start van dit programma in 2012 is de schuldpositie significant afgenomen. De ratio Net Debt / EBITDA komt daarmee uit op 6,5 en blijft ruim binnen de met de banken afgesproken convenanten.

Focus op voorspelbare rendementen

Vanaf nu ligt de focus op het vergroten van vrije kasstromen, het moderniseren van de vastgoedportfolio en het differentiëren van lopende en nieuwe contracten. Vanzelfsprekend blijven we zoeken naar adequate oplossingen voor contracten met te hoge, vaak juridisch gebonden, verplichtingen. Wanneer het verwachte rendement niet langer realistisch is, gezien de huidige economische verwachtingen, zoeken we naar een oplossing om een contract aan te passen of te verkopen. Een vasthoudende aanpak blijkt daarbij sneller resultaat op te leveren dan het wachten op het verstrijken van de contractstermijn.

We willen de toekomstige opbrengsten vergroten door aan de ene kant de rentelasten te verlagen en aan de andere kant realistische voorspellingen te doen over voorziene inkomsten en het toegewezen investerings­budget. Investerings­programma's behoren te voldoen aan strikte criteria.

Operationeel resultaat

Kostenreductie op koers

Het kostenreductieprogramma ligt op koers en gedetailleerde plannen om de kosten tot en met 2016 verder omlaag te brengen zijn uitgewerkt. De inzet van mobiele teams in steden waar Q-Park meerdere parkeerfaciliteiten heeft, leidde tot verdere operationele efficiëntie. We sluiten ook steeds meer parkeerfaciliteiten aan op onze Q-Park Control Room (QCR). Andere initiatieven die bijdragen aan de kostenreductie zijn het verlagen van onderhoudskosten, lagere kosten voor geldmanagement en het energie­besparings­plan met onder meer de toepassing van ledverlichting.

Efficiëntie met de QCR

Tegenwoordig sluiten we voornamelijk exploitatie­contracten. Wij beheren dan uit naam van de eigenaar een parkeerfaciliteit onder onze naam en met onze kwaliteitskenmerken. Dergelijke contracten kennen meestal een middellange contractduur. Om onze operatie zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk in te richten, proberen we ook deze parkeerfaciliteiten zo veel mogelijk aan te sluiten op onze QCR.

Klantgerichtheid verder vergroten

Q-Park wil aan de hoogste klantenverwachtingen voldoen. We maken het makkelijk om de garages te vinden en in te rijden, en we zorgen dat ze schoon, veilig en goed verlicht zijn. Daarnaast bieden we ook steeds meer betalings- of reservings­mogelijkheden. In Nederland hebben we een succesvol experiment gedaan waarbij betaalkaarten ook als toegangs- en uitgangskaarten dienen. In Groot-Brittannië, Ierland en Frankrijk zijn verschillende online diensten, waaronder reserveren, succesvol in de markt gezet. Vooraf reserveren van een parkeerplaats vinden parkerende klanten vooral wenselijk als ze zeker willen weten dat ze hun auto op tijd kwijt kunnen. Dat is op momenten dat parkeren wezenlijk deel uitmaakt van de mobiliteitsketen, bijvoorbeeld als iemand gaat vliegen, de trein moet halen of een evenement bezoekt. We zien ook dat online reserveren vooral succes heeft als we samenwerken met lokale of landelijke partijen, die parkeren onderdeel uit laten maken van hun aanbod. Daarom werken we proactief samen met bestaande en nieuwe klanten en informeren we hen via apps en e-mails, maar ook via informatievoorzieningen van onze partners, zoals evenementenbureaus en hotel- en winkelketens.

Investeren in digitale platforms

We investeren in de ontwikkeling van digitale oplossingen voor meer effectieve marketingcampagnes. In 2014 hebben we voortgang geboekt met de ontwikkeling van een Q-Park-breed klantinformatiesysteem. Ook de ervaringen uit Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië met online reserveren zijn hierin verwerkt. Dit systeem gaat ons helpen om onze marketing gerichter af te stemmen op gesegmenteerde doelgroepen en zo directer in contact te komen met onze parkerende klanten.

We investeren eveneens in een informatiesysteem waarin details over onze parkeerfaciliteiten zijn vastgelegd. Met deze informatie kunnen we de prestaties van onze parkeerfaciliteiten nog beter analyseren en gerichte verbeterplannen voorstellen. We kunnen ook bezettingsgraadinformatie aanbieden aan openbare routebegeleidingssystemen, zowel op straat als in de auto.

Organisatie

Opco-Propco

Intern is de splitsing in een operationele divisie (Opco) en een vastgoed divisie (Propco) een feit. In 2015 zal het mogelijk zijn om een goede vergelijking te maken van baten en lasten van deze verschillende activiteiten en daarop gerichter te sturen.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn de landen gegroepeerd in vier regio's:

Iedere regio wordt geleid door een regionale directeur die tevens de landendirecteur is van het grootste land in een regio. Met de regionale structuur willen we het lerende vermogen binnen onze organisatie vergroten. We kunnen met deze indeling ook beter inspelen op specifieke verschillen en behoeften per marktgebied, terwijl we toch profiteren van onze schaal op het gebied van investeringen, rapportage, informatievoorziening, communicatie en positionering van het merk.

Governance

Zoals vorig jaar aangekondigd, legde Ward Vleugels zijn functie neer als CEO op 30 juni 2014. Wij danken de heer Vleugels voor zijn niet aflatende inzet en enthousiasme. Zijn interesse in de vastgoed- en parkeerindustrie, aangevuld met tijd en aandacht voor het onderhouden van waardevolle relaties, en zijn toewijding voor kwaliteit, hebben hun vruchten afgeworpen. Onder zijn leiding is Q-Park uitgebouwd tot een succesvolle speler op de Noordwest-Europese parkeermarkt.

Per 1 augustus 2014 trad Frank De Moor aan als CEO.

Raad van bestuur. Van links naar rechts; de heer Thuis, de heer De Moor, de heer Vroom.

Raad van bestuur

Frank De Moor - CEO

Theo Thuis - COO

Rob Vroom - CFO

Maastricht, 31 maart 2015