Vooruitblik

De economie groeit volgend jaar weliswaar meer dan eerder voorzien door de ECB, toch verwachten we nog geen enorme verbetering. De ECB voorspelt een gemiddelde groei van het BBP van 1,6 procent in de Europese Unie in 2015. De inflatie blijft volgend jaar naar verwachting steken rond de 1 procent. We houden ons bij een conservatieve verwachting en onze economische vooruitblik voor Q-Park is dan ook neutraal.

Gezien de huidige ontwikkelingen in de financiële markt, zijn we aan het orienteren hoe om te gaan met de huidige kredietovereenkomst die loopt tot 2016. Onze intentie is om ter zijner tijd op het niveau van Q-Park Groep een financiering aan te trekken van ongeveer EUR 900 miljoen. We streven naar een overeenkomst die ons de grootst mogelijke flexibiliteit biedt. Bovendien moet de mogelijkheid open blijven opnieuw een beroep te doen op de kapitaalmarkt in de komende jaren, mocht dit nodig zijn.

Voor onze organisatie wordt 2015 een overgangsjaar. We hebben andere financiële stuurinstrumenten geïntroduceerd, die ingebed moeten worden in onze budgetten en planning- en controlcyclus. Ook moet de organisatie zich nog zetten naar de nieuwe regio-indeling. De regionale structuur is namelijk een randvoorwaarde om de uitwisseling van kennis binnen de organisatie verder vorm te geven. We voorzien, net als in de afgelopen jaren, geen grote schommelingen in personele bezetting terwijl we blijven inzetten op verdere operationele efficiëntie.

Toch is 2015 beslist ook een jaar van belang. We kunnen in iedere regio gericht inspelen op de specifieke behoeften van overheden, klanten en partners. In de regio's ligt de focus op waardecreatie voor de klant. Vanuit onze leidende positie kunnen we gebruikmaken van de moeilijke marktomstandigheden en een aantal zaken in ons voordeel veranderen. Onze intentie is om een goede startpositie in te nemen zodra de economie echt opveert.

De herijkte strategie is ons kompas. We weten op basis van interne reflectie nu veel beter waar en waarom we willen groeien. Daar ligt onze focus, die we via portfoliomanagement gaan vormgeven in 2015. Het betekent dat we expliciete keuzes maken in welke steden we het aantal parkeermogelijkheden uitbreiden. Uitgangspunt is dat we onze klanten de beste opties bieden om daar te komen waar zij wensen. Onze digitale aanwezigheid krijgt daarbij steeds meer vorm en de online dienstverlening zullen we versneld uitbreiden.

2015 kenmerkt zich als het jaar waarin we de omslag maken van een kapitaalintensief bedrijf naar een stabiel aandeelhouderswaarde bedrijf. Die verandering zal van grote waarde zijn voor al onze belanghebbenden.