Codes & standaarden

Q-Park staat voor goed ondernemingsbestuur met adequaat toezicht en transparante verslaglegging. De taken en verantwoordelijkheden van bestuursleden, commissarissen en aandeelhouders zijn zorgvuldig vastgelegd. De Engelstalige Q-Park Governance Code, gebaseerd op de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) en het door de wetgever toegepaste structuurregime, zijn vastgelegd in de statuten.

De Code biedt uitgangspunten en richtlijnen voor ondernemersethiek, integer ondernemingsbestuur en goed toezicht daarop. De Code geeft tevens inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursorganen, het remuneratiebeleid, de informatievoorziening en de organisatiestructuur.

Een tijdelijke bepaling van de Wet bestuur en toezicht schrijft voor dat grote ondernemingen zetels evenwichtig moeten verdelen over mannen en vrouwen of uitleggen waarom er geen evenwichtige verdeling is en hoe de onderneming dat gaat verbeteren. Bij Q-Park zijn alle leden van de raad van bestuur en vier van de vijf leden van de raad van commissarissen mannen. De zetels zijn dus niet evenwichtig verdeeld. Deze onevenwichtige verdeling is geen bewuste keuze van Q-Park, maar het gevolg van het benoemen van de meest geschikte persoon op een beschikbare functie. Wanneer Q-Park, bij het vrijkomen van een bestuurlijke functie, de keuze heeft om man of een vrouw van gelijke kwaliteit en geschiktheid te benoemen, geniet een vrouw de voorkeur.

Voor de meest up-to-date persoonlijke profielen van de raad van bestuursleden verwijzen we u graag naar de Engelstalige Executive Board.

Voor de meest up-to-date persoonlijke profielen van de commissarissen verwijzen we u graag naar de Engelstalige Supervisory Board.

Overige codes

Code of Ethics

Q-Park hanteert een eigen Code of Ethics, waarin is vastgelegd hoe medewerkers horen om te gaan met interne, nationale en internationale regels, wetten en richtlijnen. De code voorziet in procedures om misstanden te melden en in een klokkenluidersregeling. Deze code is ondertekend door de raad van bestuur, commissarissen, directeuren en andere medewerkers die verantwoording afleggen. De handhaving van de code is de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige Code of Ethics.

OECD & UNGC Code

Q-Park onderschrijft de OECD en UNGC richtlijnen. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige OECD & UNGC Code.

Business Partner Code

Q-Park betrekt haar medewerkers en zakelijke partners bij het verbeteren van prestaties en het bespreken van materiële aspecten. Met behulp van de door ons ontwikkelde partnercode willen we de wederzijdse verwachtingen verduidelijken. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige Business Partner Code.

MarCom Code

Q-Park onderschrijft de gerelateerde International Chamber of Commerce (ICC) code. De verantwoordelijke marketing managers ondertekenen deze zelfregulerende code. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige Marketing Communication Code.

Sponsor Code

Q-Park ziet sponsoring als een investering, een investering in een commercieel dan wel sociaal partnerschap, waarmee we specifieke bedoelingen hebben, die moeten passen in onze strategie. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige Sponsoring Code.

CCTV Code

Q-Park heeft een eigen CCTV Code ontwikkeld, die zowel het gebruik van CCTV als Automatische Kenteken Plaat Herkenning bevat. De code beschrijft de toepassing van gewenste standaarden zodat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat wij werken binnen de wetgeving en dat wij het maximale nut kunnen halen uit beschikbare technologie. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige CCTV & ANPR Code.

Standaarden

Accounting and Reporting Standards

Q-Park heeft een eigen Accounting and Reporting Standards ontwikkelt, met als doel transparante en vergelijkbare financiële rapportages. Meer hierover vindt u in onze Engelstalige Financial Standards.

Brand Identity Standards

Q-Park wordt gezien als een kwaliteitsmerk in de Europese parkeerindustrie. Het merk is opgebouwd uit een groot aantal tastbare en zichtbare aspecten, van visitekaartjes tot de aantrekkelijkheid en uitstraling van onze parkeerfaciliteiten. Onderlinge consistentie versterkt en benadrukt het Q-Park merk en het vertrouwen in onze dienstverlening. Meer hierover in onze Engelstalige Brand Identity Standards.