Woord van de CEO

Sturen op waardecreatie

Als een van de grotere marktpartijen houden we al sinds de oprichting van het bedrijf vanuit een kwalitatieve benadering rekening met de parkerende klant. We weten wat onze klanten verwachten: schone, veilige, goed verlichte en toegankelijke parkeerfaciliteiten, dicht bij de plek waar ze moeten zijn. We willen parkerende klanten het gevoel geven dat ze welkom zijn bij Q-Park.

Onze uitdaging voor de toekomst is om onze klanten nog beter te leren kennen en onze dienstverlening nog meer af te stemmen op hun wensen. De markt beweegt in onze richting, er zit veel waarde in de operationele kant van ons parkeerbedrijf. Dat sterkt ons in de gedachte dat we de juiste keuzes maken met ons klantgerichte gedachtegoed.

Kruispunt van megatrends

We zijn uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de megatrends die op ons afkomen. Een strategische studie door Boston Consulting Group bevestigt dat. Parkeergarages zijn meer dan een verzameling parkeerplekken. Met de opkomst van elektrische auto’s, het delen van auto’s en straks de zelfsturende auto’s transformeren onze faciliteiten naar ontmoetingsplekken. Plekken die mede vormgeven aan de deeleconomie waar we al volop inzitten.

Wij zorgen dat auto’s uit het straatbeeld kunnen verdwijnen, zodat de stad leefbaar blijft. Klanten bieden we faciliteiten om hun elektrische stadsauto te parkeren, op te laden en vervolgens om te wisselen voor een auto voor de langere afstanden. Onze parkeerfaciliteit wordt het kruispunt waar diverse megatrends elkaar ontmoeten.

Op de beste locaties

De kracht van Q-Park schuilt niet in de laatste plaats in onze eigendommen- en contractenportfolio: we zijn aanwezig en zichtbaar op de juiste locaties, die alleen nog maar aantrekkelijker worden. Q-Parks parkeerfaciliteiten bevinden zich in multifunctionele binnensteden, daar waar wat te beleven is, waar mensen graag naartoe willen komen of willen wonen en werken. En die stedelijke omgeving wint alleen maar aan belang de komende decennia. Voeg daarbij de vergrijzende populatie, die nog altijd zeer hecht aan autobezit en die voldoende financiële middelen heeft om wonen en parkeren in de grote stad te kunnen betalen. Dit alles maakt dat het aantal auto’s in de steden blijft toenemen.

Meer keuze voor de klant

Q-Park staat er goed voor. We willen het echter nog beter doen. Daarvoor hebben we ons enkele doelen gesteld. Allereerst willen we vanuit portfoliomanagement onze aanwezigheid in multifunctionele steden verdichten zodat we onze klanten gevarieerde keuzes kunnen bieden. Onze inzet is dat de klant altijd bij een Q-Park-garage kan parkeren, dicht bij de plek waar hij moet zijn. Door gebruik te maken van onze kennis van de behoefte van klanten kunnen we ons aanbod nauwkeurig afstemmen op de vraag, wellicht in samenwerking met partners, in verschillende contractvormen, maar altijd met de functionele Q-Park-kwaliteit. Daarom kiezen we alleen de beste locaties, vanuit de overtuiging dat, overeenkomstig de trends in retail, alleen de beste locaties de voorkeur van de klant behouden.

Onderdeel van de mobiliteitsketen

Als we de schaarse ruimte in drukke steden beter willen benutten, moeten we de samenwerking zoeken met lokale overheden. We staan immers samen voor sociale, milieubesparende en tegelijkertijd financiële keuzes. Ons tweede doel is dan ook dat we als parkeerbedrijf nog meer deel uitmaken van de mobiliteitsketen in de stad. Dat is in veel steden al het geval. We laten iedere dag zien dat we een positieve impact hebben op de leefbaarheid in de stad. Die invloed bouwen we uit door te investeren in systemen waarmee we parkerende klanten snel naar een vrije parkeerplek kunnen leiden. Onze data laten zien wat het in- en uitrijgedrag is per parkeerfaciliteit, zodat we zoekverkeer gericht kunnen sturen. We praten met lokale overheden over een tariefbeleid dat het gedrag van de automobilist verder beïnvloedt. Het maatschappelijke belang is dat de verkeersdruk in een stad afneemt. Zo dragen we bij aan een omgeving waar mensen graag vertoeven en waar het accent kan liggen op cultuur, winkelen, uitgaan en educatie: die er werkelijk toe doen voor mensen.

Digitaal, maar ook menselijk

Ten derde gaan we sterker inzetten op mobiel en online diensten. Klanten kunnen nu al een parkeerplaats reserveren bij diverse Q-Park-faciliteiten. Dat is vooral belangrijk op plaatsen waar ze van een plek verzekerd willen zijn, zoals bij luchthavens, treinstations of evenementen. Ook online betalen en snel in- en uitrijden met je smartphone of betaalkaart is al dagelijkse praktijk. Die mogelijkheden gaan we de komende jaren optimaliseren.

Bij al die digitale ontwikkelingen blijft van belang dat we beseffen dat we een dienst leveren, en dat onze klanten een goede dienstverlening op prijs stellen. Daarom sluiten we steeds meer parkeerfaciliteiten aan op de Q-Park Control Room. Onze parking hosts zijn op locatie aanwezig voor hulp en een gevoel van veiligheid. Onze mobiele teams zetten we dynamisch in, op die plekken waar ze echt nodig zijn. Dat vergroot de kwaliteitsbeleving van onze klanten én het werkplezier van onze medewerkers. Beide blijven belangrijke doelstellingen.

Lokale excellentie vanuit gedeelde kennis

In heel Noordwest-Europa is ons merk een naam van belang in de sector. Maar onze operationele kracht ligt in lokale excellentie. Daar waar de klant ons ontmoet willen we de parkeerervaring nog verder verbeteren. We doen dit door binnen en tussen de Q-Park-landen te leren van elkaars best practices en door competenties nog breder in te zetten. We zetten ook in op samenwerking met partners om klanten een verrassende en goede dienst te bieden. Dat doen we bijvoorbeeld door mobiel betalen of reserveren van een deelautoplek in onze faciliteiten mogelijk te maken via de app van een andere dienstverlener.

Financieel solide

Uiteraard ondersteunt onze financiële strategie deze doelstellingen. Q-Park heeft recent besluiten genomen om het weerstandsvermogen van het bedrijf te vergroten. Een belangrijk uitgangspunt is dat we minder afhankelijk willen zijn van de economische conjunctuur, die zeker de afgelopen jaren ook ons parten heeft gespeeld. De afboeking op goodwill en de afwaarding van de vastgoedbeleggingen zijn daar voorbeelden van.

We gaan sterker sturen op kostenbesparingen en het verhogen van vrije kasstromen op basis van realistische plannen. In 2014 is het des­investerings­programma afgerond, waardoor we erin geslaagd zijn onze schuldpositie te verlagen. Ook onze rentelasten zijn verlaagd.

Waardecreatie voor alle belanghebbenden

We varen een solide koers. We gaan uit van een conservatief scenario waarbij we inzetten op waardecreatie voor al onze belanghebbenden. We onderhouden meerjarige relaties in de mobiliteitsketen en vinden het van groot belang dat belanghebbenden ons beschouwen als een betrouwbare partij. De meerwaarde die Q-Park inherent biedt is de combinatie van kennis van vastgoed, inpassing van parkeergarages in de stedelijke omgeving, en het runnen van een parkeerbedrijf. We weten waar we over praten en laten zien dat we een integere partner zijn voor de langere termijn.

We hebben een uitstekende naam en positie opgebouwd en gaan verder met het uitbouwen van het bedrijf op basis van de waardecreatiestrategie, met zorgvuldig portfoliomanagement gericht op een stabiele kasstroom, en een sterke merknaam waarin de Q van 'Quality' voor de klant fier overeind blijft.

Frank De Moor, CEO